Algemene voorwaarden bedrijven

Artikel 1 – Definities

1.1 Aanbod: het aanbod in verband met het product dat de ondernemer aan de klant doet voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;

1.2 Klant: de rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfsactiviteit;

1.3 Dag: kalenderdag;

1.4 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.5 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende levering van het product aan de klant door de ondernemer, onder de betalingsverplichting van de klant aan de ondernemer, gedurende een bepaalde periode;

1.6 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die het product op afstand aan klanten aanbiedt;

1.7 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand of een duurovereenkomst;

1.8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten nadat de klant het aanbod heeft aanvaard in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van het product, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

1.9 Product: een zak verfpoeder (ongeacht welk soort) van RAW Paints BV; en

1.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Mevrouw W. Wortelboer
Handelend onder de naam: RAW Paints BV

Vestigingsadres:
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede

Telefoonnummer: 085 1850 555
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

E-mailadres: info@rawpaints.com

KVK-nummer: 70764158
BTW identificatienummer: NL858450409B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en klant. Algemene of specifieke voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, worden niet door de ondernemer aanvaard en zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op het aanbod en de overeenkomst.

3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.

3.5 In het geval dat er sprake is van een duurovereenkomst tussen de klant en de ondernemer, volstaat het de ondernemer om eenmalig, bij het aangaan van de duurovereenkomst, de algemene voorwaarden te verstrekken aan de klant. 

3.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

 

3.7 Situaties in verband met de overeenkomst die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.4 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

4.5 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 5 – De overeenkomst 

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5.3, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet met de klant aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.4 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
– het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
– de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
– de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – De prijs

6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

6.2 In afwijking van het vorige lid 11.1 kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

6.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

6.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
– deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
– de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6.5 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten in het aanbod en/of overeenkomst. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten in het aanbod en/of overeenkomst wordt geen aansprakelijkheid door de ondernemer aanvaard. Bij druk– en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

 

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

7.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

7.2 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

7.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.


7.4 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:

  • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; en
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7.5 De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade, die rechtstreeks het gevolg is van eventuele gebreken van geleverde goederen. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de vervangings-, en de reparatiekosten. De schadevergoedingsplicht van de ondernemer als gevolg van directe schade zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3 ½ x het factuurbedrag van het geleverde product waarvan het gebrek is bewezen. In geen geval is de ondernemer aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden. 

 

7.6 Op de klant rust de bewijslast dat het product, waarop de klacht betrekking heeft, hetzelfde is als het product dat door de ondernemer is geleverd. 

 

Artikel 8 – Levering, uitvoering en annulering, eigendomsvoorbehoud

8.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

8.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

8.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 

8.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of opzegging van de overeenkomst.

8.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.6 De ondernemer heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de geaccepteerde bestelling eenmaal op het afgesproken tijdstip aan de klant aan te bieden, eventueel via een hulppersoon/pakketdienst. Het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien de klant weigert de bestelling in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de klant komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de bestelling zal de ondernemer deze tot 30 dagen na het aanbod tot levering opslaan. Zij zal de klant schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na verloop van deze termijn is de ondernemer gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. 

 

8.7 Indien de klant de overeenkomst eenzijdig opzegt, dan is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de in de overeenkomst genoemde prijs tenzij de klant kan aantonen dat de schade die de ondernemer heeft geleden minder is of de ondernemer kan aantonen dat zij meer schade heeft geleden. De annuleringskosten bestaan uit gederfde bruto- en nettowinst. 

 

8.8 Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van de ondernemer tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van de ondernemer op de klant volledig door de klant zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door de ondernemer worden teruggevorderd indien de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of de ondernemer aanleiding heeft aan te nemen dat de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. De ondernemer is gerechtigd de aan de terugname verbonden kosten aan de klant te factureren, en de klant zal gehouden zijn deze kosten te voldoen. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die het product bij terugname blijkt te hebben. Het in dit lid bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op de klant. 

 

Artikel 9 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

9.1 De klant kan een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden.

9.2 De klant kan een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden.

Verlenging:

9.3 Een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden.

Duur:

9.4 Als een duurovereenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de duurovereenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 10 – Betaling

10.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen op grond van de overeenkomst te worden voldaan binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst afstand. Verrekening van (een gedeelte van) het verschuldigde bedrag door de klant met enige vordering op de ondernemer is uitgesloten.

10.2 Indien de klant het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan de ondernemer een rente verschuldigd van 1 ¼ % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is de ondernemer gerechtigd aansprak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119a van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.

10.3 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

10.4 Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door de ondernemer aangegeven wijze zijn verricht. Het staat de ondernemer vrij door haar ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen van de klant, ook indien de klant heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat de klant beoogde een bepaalde factuur te voldoen.

10.5 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten aan de klant te factureren, en de klant zal gehouden zijn deze kosten te voldoen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 

10.6 De ondernemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van de klant te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering van het product over te gaan. Indien de klant met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op de ondernemer rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van de ondernemer op vergoeding door de klant aan de ondernemer van de hierdoor veroorzaakte schade en/of kosten in verband hiermee.

 

Artikel 11 – Overmacht

 

11.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee de ondernemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de  overeenkomst redelijkerwijs niet door de klant kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, noodweer, diefstal, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens de ondernemer niet nakomen. 

 

11.2 In geval van overmacht heeft de ondernemer het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

 

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten berusten bij de ondernemer. Zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer is het de klant niet toegestaan de producten geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te publiceren, na te maken of te reverse engineeren.

12.2 De klant mag producten afkomstig van de ondernemer uitsluitend verhandelen onder het merk, logo, de handelsnaam en volgens de specificaties waaronder de producten aan de klant werden geleverd door de ondernemer. De klant mag de kwaliteit van de van de ondernemer gekochte producten niet veranderen, daaronder begrepen de verpakking en instructies.

12.3 De klant verkrijgt geen licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendom en uitsluitend het recht om het product te gebruiken waarvoor het is bedoeld, tenzij de ondernemer en de klant dit expliciet met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

13.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee maanden nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

13.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 

13.5 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen aan de klant ter kennis worden gesteld, en schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Algemene voorwaarden bedrijven pdf versie